• بستان آباد
  • جمعه 10 آذر 1402
  • آخرین به‌روزرسانی 11:30 صبح
  • سال جهش تولید
ad
پیام روزانه
  1. شهروند گرامی شهر خوب ساختنی است نه یافتنی
  2. با پرداخت به موقع عوارض در عمران و ابادانی شهرمان سهیم باشیم
  3. شهروند گرامی ساخت و ساز غیر مجاز = استقبال از خطرات جانی و مالی
  4. شهروند گرامی: طبق ماده 100 قانون شهرداری هرگونه احداث بنا در محدوده و حریم شهر مستلزم اخذ مجوز از شهرداری است
نوشته شده توسط:admin دسته خبر:مزایدات و مناقصات تاریخ انتشار:دوشنبه 15 ارديبهشت 1399 تعدادبازدید:1611 نسخه مناسب چاپ

شهرداری بستان اباد در نظر دارد بر اساس موافقتنامه شماره34256 موخه98/7/3 و 43103 مورخه20/8/98 نسبت به واگذاری اسفالت ریزی سطح شهر از طریق تحویل مبلغ قیر یارانه به پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مزایده عمومی دعوت به عمل می آید در صورت تمایل برای شرکت در مناقصه از تاریخ 31//99 لغایت 17/2/99 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

شهرداری بستان اباد در نظر دارد بر اساس موافقتنامه شماره34256 موخه98/7/3 و 43103 مورخه20/8/98 نسبت به واگذاری اسفالت ریزی سطح شهر از طریق تحویل مبلغ قیر یارانه به پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مزایده عمومی دعوت به عمل می آید در صورت تمایل برای شرکت در مناقصه از تاریخ 31//99 لغایت 17/2/99 به سامانه ستاد مراجعه نمایند

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد
مبلغ تخصیصی قیر یارانه ای 000/500/942/3 ریال ممیباشد
سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000/125/197 ریال به عنوان 5 درصد کل مبلغ مناقصه صورت ضمانتنامه بانکی میباشد
بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده است.
مبلغ ضمانت نامه های شرکت کنندگان در مزایده در صورت انصراف نفرات اول ، دوم و سوم به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد.
سایر اطلاعات و شرایط مربوط به مزایده در اسناد مندرج میباشد
مهلت تحویل و تکمیل اسناد از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت ده روز تا پایان وقت اداری 17/02/1399 می باشد..